loader

פרסומים אחרונים

24/06/2015

מבזק מס 11/2015 - חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס 81 והוראת שעה), התשע"ה-2015 – מס רכישה החל על רכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה

ביום 23 ביוני 2015 פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין. במסגרת התיקון נוספה הוראת שעה עם שינויים בשיעור מס רכישה מוגדל לגבי רכישת דירה שאינה דירה יחידה