loader

פרסומים אחרונים

28/10/2014

Description Needed

ביקורת על הפשרה סביב מינוי מבקרי פנים בבתי החולים הממשלתיים: "לא יכול להיות שמנהל בית החולים יאשר את תוכנית העבודה של המבקר"

בחוות דעת שהעביר ל"גלובס" רו"ח יוסי גינוסר, יו"ר ועדת המבקרים הפנימיים בלשכת רו"ח המשמש גם מנכ"ל חברת פאהן קנה ניהול בקרה, נטען כי הפשרה המדוברת תביא לעבודה חלקית בלבד שתבוצע ע"י מבקרים חלשים יחסית ומוגבלים בסמכויות, תוך חשש להימנעות מביקורת במקומות שפחות נוחים למנהלי בתי החולים.

22/09/2014

Description Needed

עם הפנים לעתיד

מגמות עתידיות ועכשוויות בביקורת פנימית: ממצאי סקר בינלאומי והמצב בארץ.

22/09/2014

Description Needed

חברות ישראליות מגייסות בשנה כמיליארד ש"ח מתמריצים ממשלתיים בינלאומיים למו"פ

בכל שנה מגישות חברות ישראליות כ-250 הצעות לפרויקטי מו"פ בינלאומיים, מרביתם מתחום ה-ICT, אמר דרור יגר, מנהל מחלקת התמריצים של פירמת רואי החשבון פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel. המימון הממשלתי לאותם פרויקטים מגיע ל-45%.

01/10/2014

מבזק מס 35/2014 - נוהל גילוי מרצון אנונימי על נכסים והכנסות מחוץ לישראל למשך שנה מיום 7 בספטמבר 2014

ההליך החדש מקנה הזדמנות נוספת לדווח בתוכנית גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל באופן אנונימי וזאת לתקופת ניסיון נוספת למשך שנה מיום פרסומה. במסגרת ההליך יתאפשר לתושבי ישראל המחזיקים מחוץ לישראל נכסי חוץ, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו עד כה בישראל ולפיכך גם לא שולם המס בגינן, לבצע מהלך של גילוי מרצון אשר יקנה באותם מקרים חסינות מנקיטה בהליך פלילי (במישור דיני המס בלבד)