loader

פרסומים אחרונים

11/08/2016

Description Needed

אתגרים במלחמה בהון השחור בגופים מוסדיים

פוליסות חיסכון ללא מרכיב ביטוחי, שאין בהם מגבלה על סכום ההפקדה, טווח הזמן להשקעה ומטרת ההשקעה והכספים בהן ניתנים למשיכה בכל עת וללא הגבלה, עלולות להוות כלי קלאסי להלבנת הון, כתבה מאת רו"ח ישראל גבירץ ורו"ח ברק צ'יפורט, פורסם בשבועון עדיף 10.8.16